آمار توصیفی

اجرای آمار توصیفی

با کلیک بر روی گزینه های زیر می توانید بصورت آنلاین داده های خود را وارد نموده و بلافاصله نتیجه برازش آمار توصیفی را در فایل ورد با جداول و شرح کامل دریافت کنید

برنامه پاسخ گویان

برنامه پاسخ ها

موضوع آمار توصیفی (Descriptive statistics) تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش ترسیمی، و محاسبهٔ مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و … می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعهٔ مورد بحث است. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده به دسته‌جات مشابه تعمیم داده نمی‌شود. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خلاصه‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود:

  • استفاده از جداول
  • استفاده از نمودار
  • محاسبه مقادیری خاص که نشان‌دهنده خصوصیات مهمی از داده‌ها باشند.

ز نظر تاریخی می توان گفت از لحظه ای که شمارش اختراع شد علم آمار آمار نیزگسترش پیداکرد[۱] آمار توصیفی فقط مختص نمونه است و نمیتوان از آن برای کل جامعه آماری استفاده کرد